KONYA YARI MARATONU KAYIT PROGRAMI MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.Taraflar

a) konyayarimaraton.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi, Işıklar Mahallesi Semt Rauf Denktaş Caddesi Hamle Yüzme Havuzu 56 1 Selçuklu/KONYA adresinde ikamet eden Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi (Bundan böyle “KBBSKDİİ” olarak anılacaktır).

b) konyayarimaraton.com internet sitesine kayıt olan internet kullanıcısı (“Üye”)

Kayıt Programı: Bu Sözleşme konusu olan çeşitli kategoriler halinde KBBSKDİİ tarafından oluşturulan Kayıt Programı.

Web sitesi: KBBSKDİİ’nin tüm yasal haklarına sahip olduğu, konyayarimaraton.com’dur.

KBBSKDİİ Kayıt Seçenekleri: https://konyayarimaraton.com/kayit-ol

SATICI:

Ünvanı: Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği İktisadi İktisadi İşletmesi

Adres: Işıklar Mahallesi Semt Rauf Denktaş Caddesi Hamle Yüzme Havuzu 56 1 Selçuklu/KONYA

Telefon: 4445542 (Dâhili-3825)

Eposta: sporkonyaa@gmail.com

Websitesi: www.konyayarimaraton.com

ÜYE:

KİMLİK: ADI SOYADI, DOĞUM TARİHİ, DOĞUM YERI, TC KIMLIK NO, CİNSİYET, PASAPORT NO, ÜLKE BİLGİSİ, ŞEHİR BİLGİSİ

İLETİŞİM: ADRES, E-MAIL ADRESI, TELEFON NUMARASI, ACİL DURUMDA ARANACAK KİŞİ BİLGİSİ, ACİL DURUMDA ARANACAK KİŞİ İLETİŞİM BİLGİSİ

KILIK KIYAFET: BEDEN BİLGİLERİ

SAĞLIK BİLGİLERİ: KAN GRUBU, HES KODU

DİĞER: TAKIM BİLGİSİ

www.konyayarimaraton.com’un ziyaret edilmesi sırasında otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydedilen ve elektronik olarak paylaşılan kişisel veriler, öncelikle taleplerin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra ise KBBSKDİİ olarak daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca KBBSKDİİ Gizlilik Politikası hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerin korunması ve güvenliği ile ilgili gereken özen gösterilir.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu KBBSKDİİ’nin sahip olduğu internet sitesi www.konyayarimaraton.com’dan ve sunulan kayıt seçeneklerinden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

İşbu Sözleşmenin konusu, sözleşmede tanımlanan kategorilere göre kategori kapsamındaki hak ve ayrıcalıkları ve ücretleri ayrı ayrı belirlenen KBBSKDİİ kayıt programının; üye tarafından web sitesinden elektronik ortamda satın alınma ve Üye’nin kendisi tarafından seçilen ve satın alınan kategori dâhilinde KBBSKDİİ kayıt programı kapsamındaki hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların, hak ve yükümlülüklerin saptanmasıdır.

3. Katılım Kazanılması

Katılım, kayıt başlangıç tarihine bakılmaksızın, ön bilgilendirme formunun okunarak ve işbu Katılım Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin elektronik ortamda kabul edilerek, seçilen katılım kategorisine ilişkin ücretin ödenmesi ve ödemenin KBBSKDİİ hesaplarına ulaşması neticesinde ve yalnızca ücreti ödenmiş olan kategori için kazanılır.

4. Cayma Hakkı

Üye web sitesi üzerinde oluşturduğu ve elektronik ortamda onayladığı/teyit ettiği Başvuru Formu’nda seçmiş olduğu kategoriye ilişkin bu Sözleşme’de tanımlanmış olan “Kayıt Kategorileri” kapsamında kendisine tanınan hak, hizmet ve ayrıcalıkların herhangi birinden yararlanmamış olmak koşulu ile sözleşmenin elektronik ortamda onayladığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde KBBSKDİİ’ne, imza mukabili teslim edilmek üzere ulaştıracağı yazılı bir bildirim ile üye olmaktan cayabilir. Bu maddeye göre cayma bildirimi gönderen üye, cayma bildirimi ile birlikte ve/veya aynı 14 (on dört) günlük süre içinde ödeme dekontunu KBBSKDİİ’ne iade etmekle yükümlüdür. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Üye hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Üye, olası gecikmeler için KBBSKDİİ’nin herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve KBBSKDİİ tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Üye hesabına yansıtılmasının daha uzun zaman alabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

5. Üyeliğe İlişkin Genel Hükümler

Üye, üyelik süresince Sözleşme ve web sitesinde elektronik ortamda bulunan Başvuru Formu’nda web sitesinde bulunan üyelik kategorilerine ilişkin sayfalarda, KBBSKDİİ tarafından tanzim edilen basılı veya elektronik ortamdaki broşür ve belgelerde belirlenen ve ayrıca KBBSKDİİ tarafından işleyişle ilgili olarak belirlenecek kurallara uygun davranmakla yükümlüdür. Aksi halde, ücret iadesi veya başka bir ödeme veya tazmin yükümlülüğü söz konusu olmaksızın üyelik (ve varsa buna bağlı ek kartlar) iptal edilir. Ayrıca üyenin kurallara uymamasından dolayı verdiği zarar ve zararlardan dolayı doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeye ait olup KBBSKDİİ’ye yükletilemez.

KBBSKDİİ, gerek gördüğü takdirde üyelik sistemini alacağı yönetsel kararlar doğrultusunda sona erdirebilir. Üye’nin konulmuş kurallara aykırı davranışı ile üyeliğin iptalinden tümüyle ayrı olan bu durumun gerçekleşmesi halinde, Üye’nin yazılı talebi ile, ödenmiş ücret, ödenmiş vergiler (KDV ve varsa diğer) içinden düşüldükten sonra Üye’ye iade olunur. KBBSKDİİ, Üyeliğin iptali halinde öncelikle üyeye yazılı talep ile ücretin iade edileceği hatırlatır. 14 gün içerisinde talepte bulunmayan üye daha sonra bu ücreti talep edemez.

Üye, elektronik ortamdaki Başvuru Formu’nda belirtilen adres ve/veya e­posta adresi ve telefonlarının KBBSKDİİ veya destekçileri ya da sponsorları tarafından tanıtım ve bilgilendirme amaçlı kullanılmasına; KBBSKDİİ etkinlikleri, sergileri, hizmetlerine ilişkin, her türlü tanıtım veya KBBSKDİİ destekçi ve sponsorlukları ile ilgili her türlü içeriğin kendisine gönderilmesine izin vermektedir.

KBBSKDİİ; Kayıt Programı’nda, websitesinde, Kayıt Programı’na ilişkin Başvuru Formu’nda/işbu Sözleşme hükümlerinde/ elektronik ortamda veya basılı broşür içeriklerinde dilediği zaman değişiklik yapma ve bu değişiklikleri Üye’ye; telefon/sms veya websitesinde duyuru vs. çeşitli iletişim kanallarını kullanarak bildirme hakkına haizdir. Üye’nin Kayıt Programı kapsamındaki hak, hizmet ve ayrıcalıkları bu değişiklikler ile kullanıma devam etmesi, değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelecektir.

6. Tebligat

Üye’nin elektronik ortamdaki Başvuru Formu’nda yer alan adresi yasal tebligat adresidir. Üye, kendisi ile ilgili isim, adres vb. bilgi değişikliklerini yazılı olarak KBBSKDİİ’e bildirmek zorundadır. Üye’ye KBBSKDİİ tarafından yapılacak olan bildirimler ve gönderimlerde, elektronik ortamdaki Başvuru Formu’nda belirtilen adres ve/veya e­posta adresi kullanılacaktır. Üye iletişim bilgilerinde gerçekleşecek değişiklikler, KBBSKDİİ’e yazılı olarak bildirilmediği takdirde, gecikme, kaybolma, ulaşmama vb. durumlarda KBBSKDİİ sorumlu tutulamayacak ve elektronik ortamdaki Başvuru Formu’nda yer alan adreslere yapılacak bildirim ve gönderimler Üye’ye yasal olarak ulaştırılmış/tebliğ edilmiş kabul edilecektir. Üye’ye yapılan her türlü bildirim ve gönderimin, postadaki gecikme ve kaybolmalar gibi dış etkenler sebebi ile Üye’ye süresinde ya da hiç ulaşmamasından veya Üye’nin adreste bulunmamasından kaynaklanan gecikmelerden KBBSKDİİ sorumlu değildir.

7.Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, yapılacak olan şikâyet ve itirazlarda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde Üye ve KBBSKDİİ’e ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılabilecektir.

Üye; 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, satışa konu üyeliğin kategorileri, kategorilere göre içerdiği hak ve avantajları, ücret gibi tüm ön bilgileri almış olduğunu ve genel olarak cayma hakkı, teslimat konularında bilgi sahibi olduğunu ve üyeliğe ilişkin satın almayı onaylamakla ödeme yükümlülüğü altına girecek olduğunu, bu ön bilgileri ve satın almayı elektronik ortamda teyit ettiğini; Başvuru Formu’nu ve işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, Başvuru Formu’nun ayrılmaz parçası niteliğindeki işbu Sözleşme’yi kabul etmiş bulunduğunu teyit etmiş olduğu Ön Bilgilendirme Formu ve KBBSKDİİ tarafından düzenlenen faturanın işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçaları olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.